Χρονογραφία του Μιχαήλ Ψελλού

Ο Μιχαήλ Ψελλός, ιστορικός της βυζαντινής εποχής, έγραψε ιστοριογραφία με τον τίτλο «Χρονογραφία». Το έργο του δεν ανήκει στο είδος της χρονογραφίας η οποία αρχίζει από κτίσεως κόσμου και προτείνει θρησκευτικές ερμηνείες, αναγνωρίζοντας ως κύριο μοχλό της Ιστορίας τη Θεία Πρόνοια. Η «Χρονογραφία» του Ψελλού περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα των ετών 976 έως 1078 και είναι διαιρεμένη σε βασιλείες. Η «Χρονογραφία» Το πρώτο μέρος, το οποίο συντάχθηκε μεταξύ των ετών 1059-1063, περιλαμβάνει τα έτη από τη βασιλεία του Βασίλειου Β’ Βουλγαροκτόνου μέχρι το τέλος της βασιλείας του Ισαάκιου Α’ Κομνηνού. Το δεύτερο μέρος γίνεται πιο λεπτομερές με εκτενείς περιγραφές των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Χρονογραφία του Μιχαήλ Ψελλού.