Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας (1830)

Στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830, η Διάσκεψη του Λονδίνου, ύστερα από αγγλική πρόταση, διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας και υπέγραψε το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας, γνωστό ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830. Το Πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τους πληρεξουσίους Αγγλίας, Άμπερντην, της Γαλλίας, Μονμορανού Λαβάλ και της Ρωσίας Λίβεν. Το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου όριζε: «Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν Κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν». Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου όριζε: «Η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδας, αρξαμένη από τας εκβολάς του Ασπροποτάμου, θέλει ανατρέξει τον ποταμόν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας (1830).