Παραδοσιακός βίος

Στη δεύτερη περίοδο της τουρκοκρατίας η οικονομία των ελληνικών περιοχών βρισκόταν σε μια τάση ανόδου, μολονότι την ανέστειλαν σκληρότατα φορολογικά και άλλα μέτρα των κατακτητών. Κτηνοτροφία, γεωργία, ναυτική ζωή, οικιστικές δυνατότητες, οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, εμπόριο και άλλοι πόροι ζωής ακολουθούσαν πορεία αυξανόμενης παραγωγής και διάθεσης. Παράλληλα συνεχιζόταν και πλουτιζόταν ο παραδοσιακός βίος των Ελλήνων, ώστε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παραδοσιακός βίος.