Ο Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός ή Λακαπηνός

Ο Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός ή Λακαπηνός υπήρξε ένας από τους ικανότατους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Διέθετε εξαιρετικές πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές ικανότητες. Ως χαρακτήρας ήταν δραστήριος, σταθερός, συνετός και μετριοπαθής. Επίσης διέθετε μία από τις πιο σπουδαίες αρετές ενός ηγέτη δηλαδή την ικανότητα επιλογής ικανών συνεργατών, όπως ο «πρωτοβεστιάριος», και αργότερα «παρακειμώμενος» Θεοφάνης και ο έξοχος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Ρωμανός Α’ Λεκαπηνός ή Λακαπηνός.