Ναοί με τρούλλο και περιστώο

Οι ναοί με τρούλλο και περιστώο απαντούν σε διάφορες παραλλαγές στην Κωνσταντινούπολη, τη Μακεδονία και στις περιοχές της επιρροής τους. Αποτελούνται από κεντρικό χώρο που καλύπτεται με τρούλλο, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς με τη μεσολάβηση τόξων και σφαιρικών τριγώνων και από περιστώο συνήθως πολύ χαμηλότερο από τον κυβικό κεντρικό πυρήνα, τον οποίο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ναοί με τρούλλο και περιστώο.