Μορφές λαϊκής οικονομίας (18ος-20ος αιώνας)

Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων αιώνων οργανώθηκαν και λειτούργησαν στον ευρύτερο ελληνικό χώρο ποικίλες μορφές λαϊκής οικονομίας. Οι σχετικοί θεσμοί συνεργασίας, συμμετοχής και ε ένταξης εμφανίστηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος πολλών τοπικών κοινωνιών και γνώρισαν διαφορετικό κατά περιοχές και δραστηριότητα βαθμό ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Οι παράγοντες που επέδρασαν σε αυτή την διαφοροποίηση, ανάπτυξη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μορφές λαϊκής οικονομίας (18ος-20ος αιώνας).