Μορφές λαϊκής οικονομίας (18ος-20ος αιώνας)

Κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων αιώνων οργανώθηκαν και λειτούργησαν στον ευρύτερο ελληνικό χώρο ποικίλες μορφές λαϊκής οικονομίας. Οι σχετικοί θεσμοί συνεργασίας, συμμετοχής και ε ένταξης εμφανίστηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος πολλών τοπικών κοινωνιών και γνώρισαν διαφορετικό κατά περιοχές και δραστηριότητα βαθμό ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Οι παράγοντες που επέδρασαν σε αυτή την διαφοροποίηση, ανάπτυξη και εξέλιξη, οικονομική και κοινωνική, ήταν απόρροια της δομής της αντίστοιχης κοινοτικής πολιτείας, των υφιστάμενων πλουτοπαταγωγικών πηγών και των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και του είδους, της έκτασης και της οικονομικής σημασίας αυτών των τελευταίων. Έτσι, οι κοινωνικές παραγωγικές σχέσεις κλιμακώνονται από τους απλούστερες και παραδοσιακές … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μορφές λαϊκής οικονομίας (18ος-20ος αιώνας).