Θέμα των Θρακησίων (8ος-11ος αιώνας)

Η θέση και η φύση μιας περιοχής προσδιόριζε σχεδόν πάντα και την αποστολή της. Έτσι, στο σχετικά γειτονικό με την Κωνσταντινούπολη και παραλιακό θέμα των Θρακησίων, που δημιουργήθηκε λίγο πριν τα μέσα του 8ου αιώνα και διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα της αυτοκρατορίας τα επόμενα εξήντα χρόνια, τα φρούρια ήταν λίγα, τα τοπωνύμια που συνδέθηκαν με πολεμικά γεγονότα ελάχιστα, και η στρατιωτική παρουσία μάλλον πενιχρή. Οι Θρακήσιοι έκαναν επιβλητική εμφάνιση μόνο την εποχή των εμφυλίων πολέμων και της μεγάλης εικονομαχικής κρίσης. Η συμμετοχή τους στους πολέμους του ανατολικού μετώπου δεν τους απέφερε ιδιαίτερη δόξα ή φήμη. Στη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Θέμα των Θρακησίων (8ος-11ος αιώνας).